Škola kliringa

„Sam nigde nećeš stići – svesnost se razvija kroz odnose sa drugima“© 

ŠKOLA KLIRINGA 

trogodišnja obuka za klirere, komunikologe, psihoterapeute, 

savetnike, trenere za lični razvoj i ljudske resurse 

Škola kliringa 

Obuka traje tri godine. Program obuhvata 800 sati treninga, predavanja, vežbi, grupnih radionica i individualnih sesija. Sprovodi se u dva dela. 

Prvi deo (120 sati) sprovodi kao obuka iz LAJF KOUČINGA u toku od šest meseci kroz šest vikend seminara (subota i nedelja). 

Drugi deo (680 sati) sprovodi se u toku od dve i po godine. Treninzi se održavaju jednom mesečno (izuzev jula i avgusta), četvrtkom i petkom od 17 – 21 č. 

Između njih, studenti proučavaju zadatu literaturu, učestvuju u fakultativnim grupnim radionicama i razmenjuju individualne sesije. Sastavni deo obuke je i LIČNI RAD, koji su studenti dužni da obave kod diplomiranog pratičara kliringa, a priznat je rad i u drugim psihoterapijskim školama. 

Nakon kompletiranja prvog dela obuke dobija se SERTIFIKAT i stiče pravo na davanje sesija koučinga (kliring metod). Nakon drugog dela stiče se DIPLOMA o završenoj školi i pravo na davanje sesija kliringa (psihoterapije, savetovanja), časova komunikacije (medijacije, pregovaranja), treninga za razvoj ličnih i poslovnih sposobnosti, kao i pravo na višegodišnje mentorstvo i superviziju u okviru Dijade. 

Ko može da upiše obuku iz kliringa? 

Obuka je otvorena za sve one koji su zainteresovani i kriterijumi za upis su dosta fleksibilni, no tokom same obuke dolazi do selekcije, s obzirom da se tokom treninga polažu praktične vežbe, koje traže razvijen stepen sposobnosti. Takođe, najveći značaj se pridaje ličnom radu na samom sebi, pa se od svakog studenta očekuje spremnost za rad na sebi i otvorenost za promene, jer obuka iz kliringa istovremeno predstavlja za 

svakog studenta i intenzivan proces lične transformacije i razvoja u pravcu jednog odgovornijeg i ispunjenijeg životnog puta. 

Program obuke 

· KAKO RADITI SA TRAUMAMA 

Definicija traume. Čišćenje prošlih događaja - skener tehnika, i drugi pristupi i alati.. Kako učiti. Rad sa plastelinom. Lična istorija. Art terapija. 

· TRENING IZ KOMUNIKACIJE 

Kontakt. Alijansa. Međusobni odnosi i relacije sa drugima. Zadržaj. Uvid. Spiraling. Trening i praksa osnovnih tehnika. 

· PSIHOGENEALOGIJA 

Izrada i studija rodoslova. Kako saznati više o sebi putem izučavanja porodičnog stabla. Demistifikacija, preispitivanje i pročišćavanje porodičnog sistema i transgeneracijskih odnosa. Balansiranje, harmonizacija, prihvatanje i odgovornije korišćenje porodičnih resursa. 

· OSNOVE PSIHOTERAPIJSKOG PRISTUPA U KLIRINGU 

Kako se započinje rad sa novim klijentom. Procedura i tenike. Tehnike neverbalne komunikacije. Podrška i Pomoć. Definicija psihoterapije. 

· PROBLEMI I KONFLIKTI 

Vrste. Definicije. Identifikovanje. Preduslovi za rad. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Rešavanje konflikata. 

· KAKO PRETVORITI PROBLEME U PROJEKTE 

Identifikovanje problema, ciljeva i prepreka. Tehnike spiralinga. Kultivisanje istrajnosti i samodiscipline. 

· STID I GRIŽA SAVESTI 

Nastanak, sličnosti i razlike. Efekti: samodestruktivnost i bolesti zavisnosti. Kultivisanje lične i profesionalne etike. Tehnike opraštanja. 

· ČIŠĆENJE HRONIČNOG STIDA 

Prevazilaženje površnosti u međuljudskim odnosima, straha od intimnosti, oslobađanje od maski, porast autentičnosti, samopouzdanja i zadovoljstva. 

· KARAKTERNE CRTE LIČNOSTI I FIKSIRANI STAVOVI 

Struktura čovekovog uma, kako dolazi do aberacija i kako ih otkloniti. Trening naprednih i dubinskih tehnika. 

· INTERVJU I PROCENA SLUČAJEVA 

Kako voditi Intervju i ispravno proceniti vrstu pomoći. 

· LILA PARADIGMA I KVANTNA PSIHOLOGIJA 

Principi, procedura i rad sa emocijama 

· EMOCIONALNO PROČIŠĆAVANJE 

Rasterećivanje od emocionalnih trauma i naboja i razvoj ličnih emocionalnih kapaciteta. 

· PROMOCIJA KLIRINGA 

Kako zainteresovati druge i predočiti im dobiti od sesija i praktičnih radionica. 

· MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA 

Primena kliringa u kompanijama u biznis koučingu i treningu poslovnih sposobnosti. Poslovna komunikacija, prodaja, pregovaranje, medijacija i dr. Definisanje ličnog profesionalnog identiteta u pomagačkoj delatnosti. 


U sklopu obuke su i izrada seminarskih radova, ispiti, praktično testiranje dostignutih sposobnosti studenata, kao i fakultativni programi u vidu praktičnih 

vikend radionica na pojedine teme (novac, muško-ženski odnosi, dijadni intenziv, i td.), koje učesnici biraju prema sopstvenom interesovanju. Pored studenata kliringa ove radionice su otvorene i za sve druge zainteresovane učesnike. 

Svaki polaznik Obuke, nakon upisa i uplate upisnine dobija KNJIGU ČEKINGA (Indeks) u koji se upisuje svaka radionica, individualni trening i sesije, položeni ispiti i vežbe, kao i časovi supervizije. 

Literatura 

Svaki polaznik obuke za svaki blok treninga, radionicu ili individualni trening dobija neophodne TEHNIČKE MATERIJALE, koji su besplatni. Pored toga, potrebna je i sledeća literatura: 

1. Charles Berner: “MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA – Priručnik za savremenu psihoterapiju”, Beograd, 1996. 

2. Jacques de Panafieu: “KLIRING metoda oslobađanja”, Zaječar, 2001. 

3. Desimir D.Ivanović: “PRIRUČNIK ZA TRENING IZ KOMUNIKACIJE ZA STUDENTE KLIRINGA”, Beograd, 2001. 

4. Desimir D.Ivanović: “DA LI SAM JA NORMALAN?”, Beograd, 2007. 

5. Desimir D.Ivanović: “Primena kliringa u psihoterapiji, koučingu i savetovanju”, Beograd, 2010. 

6. Desimir D.Ivanović: “OD USAMLJENOSTI DO ODNOSA”, Beograd, 2011.